Betrokken burgers en bestuur

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is iets wat de Gemeenschapslijst omarmd heeft. Maar burgerparticipatie houdt niet in alleen je zegje doen en een besluit beïnvloeden. Volgens de partij komt burgerparticipatie vanuit de bevolking en hoort er ook bij dat de handen uit de mouwen worden gestoken. Einds partijlid Jan Adriaans (61) en nummer 5 op de lijst: “Men moet ook echt participeren. Meedoen dus. Mooie voorbeelden van burgerparticipatie zijn de Huiskamer Henricushof in Lierop, de SHop in Someren-Heide en het Vonderpark en dorpsplein in Someren-Eind. We zijn er trots op.”

 

Burgerforum

Om burgers meer bij de gemeente te betrekken wil de Gemeenschapslijst kijken naar de mogelijkheden van een burgerforum. Het wordt al op meerdere plekken in het land gebruikt. Een burgerforum is een middel waarbij willekeurige burgers mee kunnen denken en zelfs beslissen over lokale onderwerpen die ons allemaal bezighouden en waar iedereen wel een mening over heeft. Een paar keer per raadsperiode kan de gemeenteraad de hulp inroepen van het burgerforum. Dan krijgen een paar honderd willekeurige inwoners een uitnodiging om mee te beslissen. Bij voldoende reacties neemt de gemeenteraad dit dan over. “Een mooi nieuw instrument om de inwoners te betrekken bij de gemeentelijke keuzes”, vindt Stef Kornuijt.

 

Communicatie: niet náár de burger maar mét de burger

Goede communicatie vanuit de overheid is van cruciaal belang om in contact te blijven met de burger en een luisterend oor te bieden wanneer dat nodig is. Goede en duidelijke communicatie is nodig om draagvlak te creëren en met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Stef Kornuijt: “Helaas hebben we als Gemeenschapslijst de afgelopen jaren te vaak signalen van burgers opgevangen dat er veel schort aan de communicatie binnen onze gemeente. Wij willen hierin de komende jaren veel verbetering brengen. De gemeente moet er zijn voor de burger, niet andersom.”

De Gemeenschapslijst vindt dat waar nodig geïnvesteerd moet worden in het ambtelijk apparaat, zodat wachttijden niet te lang worden en inwoners binnen korte termijn bericht terugkrijgen van de gemeente. Ook mag er met een kritische blik naar de gemeentewebsite gekeken worden. Deze kan duidelijker en eenvoudiger, waardoor het voor de burger makkelijker wordt om informatie te vinden over specifieke onderwerpen.

Communicatie met de samenleving

Bij het opzetten van projecten binnen de gemeente gaan er nog te vaak dingen niet goed. Vaak lopen processen stroef doordat inwoners te laat, onduidelijk of niet ingelicht worden. Te vaak wordt de gemeente gezien als een last, terwijl dit na een goed gesprek al enorm verandert. Er moet meer aandacht komen voor communicatie naar de burger. Belangrijk is om tijdig, op de juiste toon en via de juiste kanalen informatie te verstrekken. Bij grote projecten als een nieuwbouwwijk of de opwekking van groene energie moeten alle mensen via openbare bijeenkomsten op tijd vragen kunnen stellen of zorgen kunnen uiten. Het resultaat mag dan misschien niet altijd het gewenste zijn, maar de Gemeenschapslijst vindt het belangrijk dat burgers en ondernemers zich in ieder geval gehoord voelen door de gemeente.

Dorps- en wijkraden

De Gemeenschapslijst vindt het belangrijk om signalen vanuit de samenleving vroegtijdig op te kunnen pakken. Een goed contact met de diverse dorps- en wijkraden is dan van groot belang. Iedere kern heeft zijn eigen dorps- of wijkraden. Deze staan nog dichter bij de burger en vangen signalen binnen de samenleving op gemeentelijk niveau vaak sneller op dan de gemeente. Logisch, stelt de partij, aangezien de raden bestaan uit mensen die actief zijn in de Somerense samenleving. De Gemeenschapslijst wil inzetten op het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden door hen te koppelen aan een ambtenaar/wethouder waarmee regelmatig contact kan worden opgenomen en die kan fungeren als gesprekspartner. De ‘dorpswethouder’ krijgt dan een kern in zijn/haar portefeuille en is daarmee ook politiek verantwoordelijk voor bestuurlijke- en communicatieve zaken in een kern. De Gemeenschapslijst ziet dit als een oplossing om van bovenaf de communicatieproblemen op te lossen zonder dat hier direct extra budget voor hoeft te worden uitgetrokken. De partij vindt verder belangrijk dat portefeuillehouders te allen tijde een gesprekspartner vormen voor alle sectoren. Zij moeten in de gemeente een betrouwbare gesprekspartner zien en geen volgende hobbel die genomen moet worden.

 

Communicatie in de raadszaal

Het is de Gemeenschapslijst opgevallen dat de toon van het (politieke) debat de laatste jaren sterk is verhard. Debatten, in de samenleving maar ook in de gemeenteraad, worden sneller persoonlijk van aard. Randzaken beheersen het debat terwijl er over de inhoud veel minder gesproken wordt. De partij is er duidelijk over en vindt het belangrijk om te beginnen bij jezelf. Daarom vindt de partij het belangrijk terug te gaan naar de inhoudelijke discussie. Jan Adriaans: “Zonder inhoudelijk discussie is het voor de gemeenteraad onmogelijk om haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Verschil van mening mag er zijn en hoeft niet bestempeld te worden als goed of fout.”