Hier vind je als eerste waar onze fractie zich in de raads- en commissievergaderingen mee bezig houdt:

Onze zorgen over de gemeentefinanciën

Ondertussen maakt onze fractie zich ook steeds meer zorgen over de gemeentelijke financiën en het uitgavenpatroon van de huidige coalitie. Al jaren wordt er gesproken over het ravijnjaar van 2026. Kortgezegd betekent dit dat de landelijke overheid, het rijk, vanaf 2026 zoals het er nu uitziet fors minder geld beschikbaar gaat stellen voor gemeenten. Het leidt op dit moment in onze begroting nog tot een gat van ruim een miljoen euro structureel, dus ieder jaar.

Lees meer »

Samenwerking binnen de MRE voor verkeer en mobiliteit

Zoals ook in de commissie ruimte aangegeven, kan de Gemeenschapslijst zich grotendeels vinden in de zienswijze op de samenwerkingsovereenkomst voor de MRE zoals die nu voorligt. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om binnen het domein van mobiliteit, het aanpakken van infrastructuur en verkeersmaatregelen, tot een eerlijke en gestructureerde samenwerking te komen. Er komt een programmabureau die de mobiliteitstransitie in de MRE in goede banen moet leiden en moet gaan zorgen dat wat de gemeenten samen afspreken ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Lees meer »

Asielzoekers en de invulling van de landelijke Spreidingswet

Het was een van de grote verkiezingsthema’s afgelopen november: migratie. Het blijft een probleem waar Nederland mee om moet zien te gaan. Als onderdeel daarvan is in januari de spreidingswet door de Eerste Kamer aangenomen. Daar valt veel van te vinden, maar wat we er ook van vinden het betekent een extra opdracht voor onze gemeente waar me op de een of andere manier wel iets mee moeten.

Lees meer »

Eerste begrotingswijziging 2023 (3)

Als laatste ook nog aandacht voor het energielandschap de Diepenhoek. De ontwikkelingen aldaar houden de gemoederen flink bezig, zoals ook duidelijk werd op de informatieavond in de Bunt op 8 februari jl. Vanwege die vele geluiden is de tweede informatieavond uitgesteld en zal de gemeenteraad eerst een aantal scenario’s voorgelegd krijgen. Wat duidelijk is, is dat niemand echt tegen het opwekken van duurzame energie is. Ook niet tegen deze windturbines, maar wel tegen de wijze waarop die op dit moment ontwikkeld worden. Eerder heeft onze fractie al aangegeven dat initiatiefnemers ProWind en Zummere Power compleet de verkeerde koers varen. Waarbij er geen draagvlak gecreëerd wordt maar juist het tegenovergestelde. Van een sociaal windmolenpark is op de wijze geen sprake. En dat is wat deze raad altijd voor ogen heeft gehad.

Lees meer »

Eerste begrotingswijziging 2023 (2)

Als we echter wat verder gaan kijken, is ons enthousiasme over de begrotingswijziging niet meteen groter geworden. Bijvoorbeeld doordat de helft van de miljoen euro naar de het nieuwe centrum gaat. Voor het uitwerken van de centrumvisie en het gemeentehuis van de toekomst wordt bij elkaar vijf ton gereserveerd. Behoorlijk veel geld, terwijl we als raad over concrete (bouw)plannen nog niks hebben vastgesteld. We willen graag eerst besluiten over het stedenbouwkundigplan alvorens er met deze enorme aantallen euro’s gemeenschapsgeld wordt gesmeten. We vragen ons toch ook af waarom het in eerdere stukken over het centrumplan en de centrumvisie nooit concreet over het gemeentehuis van de toekomst is gegaan. Daarnaast vinden wij het opmerkelijk dat wij reeds meermalen signalen opvangen van woning- en pandeigenaren die al biedingen of aanbiedingen worden gedaan door de gemeente om hun eigendom over te nemen. We slaan dan een paar stappen over.

Lees meer »

Eerste begrotingswijziging 2023 (1)

Het is november 2022 als we als raad moeten gaan besluiten over de begroting voor dit jaar. We gingen destijds als oppositie aan de slag met een aantal zaken die volgens ons de aandacht verdienen en waarvoor we middels amendementen de begroting aan wilden laten passen.

Lees meer »

Wijzigen van vanwege onzekerheidsmarge verhogen OZB

Bij de begroting 2023 is besloten om de OZB alleen te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,7%. Maar omdat we de WOZ-waarden hebben gekregen met een onzekerheidsmarge van 2% naar boven en 2% naar beneden heeft het college ervoor gekozen om ons een voorstel te doen met een verhoging van maar liefst 2% extra. Het zou dus maar goed kunnen zijn dat we onze inwoners 4% extra gaan vragen terwijl we bij de kadernota 2023 hebben afgesproken om de extra verhoging van 5% niet door te laten gaan omdat de financiële positie van de gemeente dat toelaat. Sinds de kadernota zijn de financiële vooruitzichten voor de gemeente alleen maar beter geworden door met name de extra inkomsten uit het Gemeentefonds. Daarom zijn wij dan ook uiterst verbaasd over dit voorstel. Bij een afwijking van 2% naar boven of naar beneden lijkt het de Gemeenschapslijst voor de hand liggend gezien de financiële positie dat we op de nullijn gaan zitten. Valt het eventueel tegen dan is dat gemakkelijk op te vangen.

Lees meer »

Wederom problemen rondom mogelijke komst windmolens Diepenhoek

Op 25 maart 2021 heeft de raad de zoekgebieden van de RES MRE 1.0 vastgesteld. Hierin is door de raad aangegeven dat zij zich voor konden stellen dat er in het zoekgebied tussen Someren-Eind en Someren-Heide, in de Diepenhoek, op termijn windmolens geplaatst zouden worden. Dit zou echter wel onder een aantal belangrijke voorwaarden moeten gebeuren, zoals de Gemeenschapslijst en LSH in de gemeenteraad en in het oppositieprogramma al meerdere malen hebben uitgesproken. 

Lees meer »

Verhoging norm Minimaverordening en Verordening Individuele Inkomstentoeslag

Na jaren van bezuinigen, waarbij ook de laagste inkomens niet werden ontzien, kunnen we in Someren onze laagste inkomens komende jaren een handje helpen. De raad heeft immers eerder als bezuiniging met pijn in het hart gekozen om de norm voor Minimaverordening Meedoen en Verordening Individuele Inkomenstoeslag te verlagen naar 110% van de bijstandsnorm. Een besluit dat een aantal jaren geleden genomen moest worden, omdat de gemeente aan alle kanten geld tekortkwam. Van het verhogen van de OZB tot het verlagen van de betreffende norm; door aan alle kanten een beetje te snijden en vragen hoopte we niet een enkele groep te raken met maatregelen.

Lees meer »