Welkom op de gloednieuwe site van de Gemeenschapslijst!

De Gemeenschapslijst is dé lokale partij in de Gemeente Someren. Kritisch, pragmatisch en constructief. Wij vertegenwoordigen álle kernen in de Gemeente Someren. Niet gebonden aan een bepaalde ideologie of landelijke partij, maar voor de beste oplossing voor onze Gemeente. Ons motto: Gewoon Doen!

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Onze fractieleden

Achterbanvergadering

Iedere maand houden wij onze goed bezochte achterbanvergaderingen, de schaduwraad. Tijdens deze schaduwraden worden er diverse onderwerpen op de commissieagenda's besproken en worden wij bijgepraat door de fractie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid zelf onderwerpen of problemen aan te kaarten. Na afloop is er tevens altijd nog plek om samen een gezellig drankje te doen.

 

Sinds maart 2022 bezoeken wij met de schaduwraad niet alleen meer Someren-Eind, maar wisselen we af tussen Someren-Eind, Lierop en Someren.

Iedereen is van harte welkom om eens een keer te komen kijken en luisteren. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris, Wilma Swinkels.

 

In 2023 ziet het schema er als volgt uit:

 

Datum Locatie
14 Februari 2023 De Einder, Someren-Eind
14 Maart 2023 De Einder, Someren-Eind
4 April 2023 De Vurherd, Lierop
(Maandag!) 15 Mei 2023 De Einder, Someren-Eind
20 Juni 2023 De Bibliotheek, Someren-Dorp
12 September 2023 De Einder, Someren-Eind
10 Oktober 2023 De Vurherd, Lierop
29 November 2023 De Einder, Someren-Eind

Eerste begrotingswijziging 2023 (3)

Als laatste ook nog aandacht voor het energielandschap de Diepenhoek. De ontwikkelingen aldaar houden de gemoederen flink bezig, zoals ook duidelijk werd op de informatieavond in de Bunt op 8 februari jl. Vanwege die vele geluiden is de tweede informatieavond uitgesteld en zal de gemeenteraad eerst een aantal scenario’s voorgelegd krijgen. Wat duidelijk is, is dat niemand echt tegen het opwekken van duurzame energie is. Ook niet tegen deze windturbines, maar wel tegen de wijze waarop die op dit moment ontwikkeld worden. Eerder heeft onze fractie al aangegeven dat initiatiefnemers ProWind en Zummere Power compleet de verkeerde koers varen. Waarbij er geen draagvlak gecreëerd wordt maar juist het tegenovergestelde. Van een sociaal windmolenpark is op de wijze geen sprake. En dat is wat deze raad altijd voor ogen heeft gehad.

Lees meer »

Eerste begrotingswijziging 2023 (2)

Als we echter wat verder gaan kijken, is ons enthousiasme over de begrotingswijziging niet meteen groter geworden. Bijvoorbeeld doordat de helft van de miljoen euro naar de het nieuwe centrum gaat. Voor het uitwerken van de centrumvisie en het gemeentehuis van de toekomst wordt bij elkaar vijf ton gereserveerd. Behoorlijk veel geld, terwijl we als raad over concrete (bouw)plannen nog niks hebben vastgesteld. We willen graag eerst besluiten over het stedenbouwkundigplan alvorens er met deze enorme aantallen euro’s gemeenschapsgeld wordt gesmeten. We vragen ons toch ook af waarom het in eerdere stukken over het centrumplan en de centrumvisie nooit concreet over het gemeentehuis van de toekomst is gegaan. Daarnaast vinden wij het opmerkelijk dat wij reeds meermalen signalen opvangen van woning- en pandeigenaren die al biedingen of aanbiedingen worden gedaan door de gemeente om hun eigendom over te nemen. We slaan dan een paar stappen over.

Lees meer »

Eerste begrotingswijziging 2023 (1)

Het is november 2022 als we als raad moeten gaan besluiten over de begroting voor dit jaar. We gingen destijds als oppositie aan de slag met een aantal zaken die volgens ons de aandacht verdienen en waarvoor we middels amendementen de begroting aan wilden laten passen.

Lees meer »

Wijzigen van vanwege onzekerheidsmarge verhogen OZB

Bij de begroting 2023 is besloten om de OZB alleen te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,7%. Maar omdat we de WOZ-waarden hebben gekregen met een onzekerheidsmarge van 2% naar boven en 2% naar beneden heeft het college ervoor gekozen om ons een voorstel te doen met een verhoging van maar liefst 2% extra. Het zou dus maar goed kunnen zijn dat we onze inwoners 4% extra gaan vragen terwijl we bij de kadernota 2023 hebben afgesproken om de extra verhoging van 5% niet door te laten gaan omdat de financiële positie van de gemeente dat toelaat. Sinds de kadernota zijn de financiële vooruitzichten voor de gemeente alleen maar beter geworden door met name de extra inkomsten uit het Gemeentefonds. Daarom zijn wij dan ook uiterst verbaasd over dit voorstel. Bij een afwijking van 2% naar boven of naar beneden lijkt het de Gemeenschapslijst voor de hand liggend gezien de financiële positie dat we op de nullijn gaan zitten. Valt het eventueel tegen dan is dat gemakkelijk op te vangen.

Lees meer »

Wederom problemen rondom mogelijke komst windmolens Diepenhoek

Op 25 maart 2021 heeft de raad de zoekgebieden van de RES MRE 1.0 vastgesteld. Hierin is door de raad aangegeven dat zij zich voor konden stellen dat er in het zoekgebied tussen Someren-Eind en Someren-Heide, in de Diepenhoek, op termijn windmolens geplaatst zouden worden. Dit zou echter wel onder een aantal belangrijke voorwaarden moeten gebeuren, zoals de Gemeenschapslijst en LSH in de gemeenteraad en in het oppositieprogramma al meerdere malen hebben uitgesproken. 

Lees meer »

Verhoging norm Minimaverordening en Verordening Individuele Inkomstentoeslag

Na jaren van bezuinigen, waarbij ook de laagste inkomens niet werden ontzien, kunnen we in Someren onze laagste inkomens komende jaren een handje helpen. De raad heeft immers eerder als bezuiniging met pijn in het hart gekozen om de norm voor Minimaverordening Meedoen en Verordening Individuele Inkomenstoeslag te verlagen naar 110% van de bijstandsnorm. Een besluit dat een aantal jaren geleden genomen moest worden, omdat de gemeente aan alle kanten geld tekortkwam. Van het verhogen van de OZB tot het verlagen van de betreffende norm; door aan alle kanten een beetje te snijden en vragen hoopte we niet een enkele groep te raken met maatregelen.

Lees meer »

Mobiliteitsplan Gemeente Someren

Een mobiliteitsplan voor Someren was toch hard nodig op sommige plekken. Het is dan ook goed dat het er nu eindelijk ligt. Over de inhoud waren we echter niet altijd even enthousiast. Om te beginnen is het in ieder geval goed dat er veel meer aandacht komt voor de positie van fietsers in onze gemeente.

Lees meer »

IHP Onderwijs 2019-2033, wat moet er gebeuren?

Afgelopen raadsvergadering stond het beschikbaar stellen van krediet voor het addendum van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op de agenda. Een stuk dat wat ons betreft nog niet rijp was voor besluitvorming. Het gaf onvoldoende inzicht in de gevolgen voor onze meerjarenbegroting die het extra krediet met zich mee gaat brengen en kende tevens nog veel onzekerheden met betrekking tot de plannen rondom Leerrijk, de Diamant en de Brigantijn.

Lees meer »