Samenwerking binnen de MRE voor verkeer en mobiliteit

Zoals ook in de commissie ruimte aangegeven, kan de Gemeenschapslijst zich grotendeels vinden in de zienswijze op de samenwerkingsovereenkomst voor de MRE zoals die nu voorligt. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om binnen het domein van mobiliteit, het aanpakken van infrastructuur en verkeersmaatregelen, tot een eerlijke en gestructureerde samenwerking te komen. Er komt een programmabureau die de mobiliteitstransitie in de MRE in goede banen moet leiden en moet gaan zorgen dat wat de gemeenten samen afspreken ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

 

Op een paar punten was de fractie van de Gemeenschapslijst echter voornemens de zienswijze nog wat aan te scherpen/ uit te breiden. Middels een zienswijze kan de gemeenteraad wijzigingen inbrengen binnen het samenwerkingsverband van de Metropool Regio Eindhoven. Het is tevens het enige wettelijke middel dat daarvoor vooralsnog beschikbaar is voor de raad om officieel invloed uit te oefenen. Onze fractie wilde de voorliggende zienswijze aanscherpen omdat de angst bestaat dat we als gemeente grip en invloed verliezen op de plannen voor mobiliteit in onze regio terwijl we financieel wel bij zullen moeten dragen met de afspraken die nu voorliggen.

 

Omdat we voor de investeringen die we als gemeente doen tevens ook wat terug wensen te zien waar onze inwoners baat bij hebben, wilden we middels een zienwijze voorkomen dat de focus puur komt te liggen op het stedelijk gebied en we als Peelregio hierin vergeten gaan worden. Hierover hebben we hier en daar al een kleine toezegging gehad en er wordt wel gewerkt aan plannen, maar tot op heden hebben we hier als fractie van de Gemeenschapslijst nog altijd niks van gezien. Wij achten de angst dat de focus grotendeels op het stedelijk gebied komt te liggen daarom wel degelijk gegrond indien we de zienwijze afgezwakt hadden of helemaal niet hadden ingediend. Dit was het moment om er als gemeenteraad iets van te vinden aan de voorkant, waarna we op een evaluatiemoment later kunnen kijken hoe de zaken daadwerkelijk uitgepakt hebben. Ons amendement heeft het echter niet gehaald. Andere partijen wilden afwachten tot het eerst mogelijke evaluatiemoment om er iets van te vinden.

 

Daarnaast heeft de Gemeenschapslijst in de commissie ruimte aangegeven dat wat ons betreft binnen de MRE vaker en sneller de samenwerking met andere gemeenten binnen de MRE gezocht mag worden om tot een sterkere reactie te komen vanuit gemeenten waar dezelfde problemen leven en er dezelfde kritiek leeft. Zodoende staan we als kleine gemeente Someren sterker binnen het samenwerkingsverband van 21 gemeenten en kunnen we ook profiteren van de kennis en inzet van elkaar. Zeker in de peel zou die afstemming in de toekomst bij zienswijzen binnen de MRE toch vooraf mogelijk moeten zijn, ook gezien de signalen die we in de regio van andere gemeenteraden opvangen. Om deze oproep vorm te geven heeft onze fractie ook een motie opgesteld die het college oproept om in een eerder stadium informatie te delen en samenwerking in de Peelregio te zoeken. Na toezeggingen en een goede discussie is echter besloten dat de motie voor nu nog niet ingediend hoeft te worden, omdat er met de oproepen uit de motie aan de slag zou worden gegaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.