Bestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 4

De gemeenteraad heeft inmiddels al ruim 6 jaar geleden het besluit genomen om een 100% controle te maken door het gehele buitengebied en zijn inmiddels al bij 4 van de 7 deelgebieden.

En over deelgebied 4 hebben we het natuurlijk eerder al uitgebreid gehad. Zo zijn we op bezoek geweest in het gebied gelet op verschillende signalen en heeft dat tezamen ook gemaakt dat we bij de eerdere integrale evaluatie van deze controleronde in het buitengebied wat meer gestuurd hebben. Eerst via een amendement en vervolgens heeft borging plaatsgevonden via een vastgestelde notitie. Dit alles heeft geleid tot meer maatwerk en ruimere inzichten voor o.a. verhuizende bewoners, agrarische grond als tuin, buitenopslag, hondenhokken, erfbeplanting en nog wat zaken. Door deze aanpassingen zijn er gedurende de ambtelijke behandeling toch nog verschillende dossiers en adressen opgelost c.q. aangepast, waar dat vóór deze wijziging van inzicht niet het geval was.

Desalniettemin is in de commissie Ruimte uitgebreid ingesproken door inwoners en namens bedrijven. We hebben de verschillende zorgen en opmerkingen gehoord van de insprekers of gelezen in de zienswijzen en begrijpen deze. Bebouwing is al jarenlang aanwezig of gebruik duurt al vele jaren voort. Men handelt vaak zonder verkeerde intenties en met goede bedoelingen. De uitgevoerde controles laten pas later zien wat de situatie is en we begrijpen dat dit niet de meest makkelijke situaties met zich meebrengt.

Gelet op dit alles heeft de commissie toen besloten om een week later in een extra ingelaste bijeenkomst met ambtelijke ondersteuning het gebied nogmaals door te nemen aan de hand van de verschillende zienswijzen. We zijn in breed gezelschap en ruime tijd door de zienswijzen heen gelopen. Casussen zijn nader toegelicht door de ambtenaren, maar ook is opgeroepen om toch in te zetten op maatwerk en waar mogelijk coulant om te gaan met. Daarna hebben we ook nog een extra fractievergadering belegd. Al met al uitzonderingen, maar noodzakelijk.

En toch lag de vraag voor om het bestemmingsplan vast te stellen. Terwijl er toch nog een aantal zaken niet opgelost zijn. Dossiers die, om welke reden dan ook, niet passen binnen het daarvoor gestelde kader, hetzelfde kader dat ook in veel gevallen tot oplossingen heeft geleid.

Het is een afweging die moest worden gemaakt. We kunnen ons voor zover vinden in hetgeen het college aan ons voorstelt, mede omdat het ook veel wél oplost én de eerder vermelde kaders de kaders blijven. Er is geen zicht op andere kaders de komende tijd, die aanpassingen hebben we eerder al gedaan, zoals zojuist aangeven. Verder is een bestemmingsplan uiteindelijk niet statisch en kunnen later nog oplossingen gecreëerd worden, eventueel buiten dit bestemmingsplan om, in lijn met onze eerdere oproep tot maatwerk en waar mogelijk coulant om te gaan met. We verwachten ondertussen van het college dat we op de hoogte gehouden worden van te ontwikkelingen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.